Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PRAWO PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY CZYNNIKI SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami

25 maja 2021
Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami

Przepisy Kodeksu pracy wprost nakładają na pracodawcę obowiązek stosowania wszelkich dostępnych środków eliminujących narażenie na działanie szkodliwych czynników biologicznych, a jeżeli jest to niemożliwe – ograniczających stopień tego narażenia, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działanie tych czynników. 

Minister Zdrowia podał w 2005 roku klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych oraz wykaz prac narażających pracowników na działanie czynników biologicznych, w tym prac w jednostkach ochrony zdrowia.