Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO HIV HCV HBV PROFILKTYKA POEKSPOZYCYJNA EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Postępowanie poekspozycyjne po narażeniu na HIV, HCV i HBV

mgr Izabela Kucharska, 11 maja 2021
Postępowanie poekspozycyjne po narażeniu na HIV, HCV i HBV

W Polsce nie ma zunifikowanej, wzorcowej procedury postępowania poekspozycyjnego. W zależności od podmiotu leczniczego obowiązują różne rozwiązania, ale przede wszystkim obowiązują jednolite zasady postępowania nieswoistego. Na potrzeby niniejszego rozdziału posłużono się schematem postępowania zalecanym w profilaktyce poekspozycyjnej przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS.

W poekspozycyjnym postępowaniu nieswoistym istotne znaczenie ma obszar narażenia:

  1. W przypadku ekspozycji przezskórnej nie należy wyciskać krwi ani jej tamować. Należy przemyć uszkodzone miejsce pod bieżącą wodą, ewentualnie wodą z mydłem, a po delikatnym osuszeniu zdezynfekować niealkoholowym preparatem odkażającym.
  2. W przypadku ekspozycji śluzówkowej należy kilkakrotnie przepłukać śluzówki bieżącą wodą lub solą fizjologiczną.