Facebook Pixel Code

Regulamin

Nursing

 

 

Regulamin

korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem nursing.com.pl („Regulamin”)

 

I. Postanowienia ogólne 

 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem nursing.com.pl („Serwis”). Serwis dostępny jest również za pośrednictwem urządzeń mobilnych. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z dnia2020.03.03 ze zm.).
 2. Administratorem Serwisu jest Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. z siedzibą w Warszawie (02-460), ul. Gottlieba Daimlera 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000067444, NIP: 5260152235, o kapitale zakładowym w wysokości 4.250.606 PLN (wpłaconym w całości). („PWN”).
 3. Serwis dedykowany jest pielęgniarkom/pielęgniarzom oraz położnym. Z założenia jest przestrzenią zawierającą aktualną wiedzę, doświadczenia oraz informacje o charakterze komercyjnym oraz niekomercyjnym z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa.
 4. W ramach Serwisu dostępne będą funkcjonalności/usługi opisane w dalszej części Regulaminu.
 5. Korzystać z Serwisu może każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dysponuje urządzeniem o parametrach technicznych opisanych w Regulaminie („Odwiedzający”). Odwiedzający, który zawiera w ramach Serwisu umowę o świadczenie usług wskazanych w pkt. II 2 a i b w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest zwany dalej „Konsumentem”. Odwiedzający, który jest osobą fizyczną zawierającą w ramach Serwisu umowę o świadczenie usług wskazanych w pkt. II 2 a i b bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zwany dalej „Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta”.
 6. Odwiedzający, który założy konto w Serwisie na zasadach opisanych w Regulaminie („Konto”) staje się Użytkownikiem. Użytkownik, który zawiera w ramach Serwisu umowę o świadczenie Usługi Konto lub Usługi Newslettera i/lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową jest zwany dalej „Konsumentem”. Użytkownik, który zawiera w ramach Serwisu umowę o świadczenie Usługi Konto lub Usługi Newslettera i/lub Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jest zwany dalej „Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta”.

 

 1. Korzystanie z Serwisu, bez względu na rodzaj usługi świadczonej w ramach Serwisu, jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu i skutkuje obowiązkiem stosowania jego postanowień.
 2. Zakazane są:  (i) Dostarczenie przez Odwiedzającego/Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, oraz (ii) jakakolwiek ingerencja przez Odwiedzającego/Użytkownika w funkcjonalności Serwisu, w tym taka, która zakłócałaby jego działanie. Odwiedzający/Użytkownik zobowiązany jest, w trakcie korzystania z Serwisu bądź w związku z takim korzystaniem, powstrzymywać się od działań lub zaniechań niezgodnych z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz Regulaminu bądź naruszających zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 3. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne, z wyjątkiem tych funkcjonalności/usług, które będą odpłatne, o czym Użytkownik/Odwiedzający zostanie poinformowany przed skorzystaniem z takiej funkcjonalności/przed rozpoczęciem świadczenia takiej usługi (w tym o wysokości opłaty i zasadach jej uiszczenia).
 4. PWN udostępnia Regulamin w Serwisie nieodpłatnie, przed zawarciem którejkolwiek umowy o świadczenie usług, w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu.

 

 

 II. Opis funkcjonalności Serwisu, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. PWN przysługuje wyłączne prawo ustalania funkcjonalności/usług dostępnych w ramach Serwisu oraz decydowania, jakie treści będą w nim publikowane (z zastrzeżeniem pkt. 7 poniżej).
 2. W ramach Serwisu dostępne są następujące funkcjonalności/usługi:
  1. Publikacje, nagrania, itp , każdorazowo dostępne dla (i) Odwiedzającego w ramach dostępu otwartego, nieodpłatnego, z dodatkową dla niektórych publikacji, nagrań, itp., specjalnie w tym celu oznaczonych, opcją pobrania pliku i zapisania go poza Serwisem) lub dla (ii) Użytkownika po zalogowaniu się na Konto (dostęp zamknięty, nieodpłatny, z dodatkową dla niektórych publikacji, nagrań, itp. specjalnie w tym celu oznaczonych, opcją pobrania pliku i zapisania go poza Serwisem),
  2. Sekcja prezentująca oferowane przez PWN publikacje adresowane do odbiorców Serwisu, za pośrednictwem której Odwiedzający/Użytkownik, w szczególności w przypadku chęci zakupu takich publikacji, zostanie przekierowany do księgarni internetowej dostępnej pod adresem pzwl.pl lub czasopisma.pzwl.pl („Księgarnia”), przy czym warunki korzystania z Księgarni, w tym: dokonywania zakupów za pośrednictwem Księgarni, są określone w regulaminie Księgarni, co oznacza, że umowa sprzedaży publikacji zostanie zawarta oraz będzie wykonana (w tym: w zakresie potencjalnych reklamacji czy realizacji prawa odstąpienia) poza Serwisem, na zasadach przewidzianych regulaminem Księgarni,
  3. Newsletter dla Użytkownika.
 3. W ramach Serwisu Odwiedzający może założyć dla siebie Konto („Usługa Konto”), a Użytkownik może zawrzeć odpłatną umowę o Dostarczenie treści cyfrowych na zasadach opisanych w Regulaminie („Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych”).
 4. Zawarcie wszystkich zawartych w Regulaminie umów o świadczenie usług odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 5. Wszystkie wskazane w Regulaminie umowy o świadczenie usług są zawarte w języku polskim.
 6. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest także skorzystanie z serwisów internetowych i usług elektronicznych udostępnianych przez podmioty inne niż PWN (np. Księgarnia). PWN nie ponosi odpowiedzialności za treści i informacje udostępniane w takich serwisach, a także za usługi udostępniane przez podmioty inne niż PWN , w tym za opłaty z tytułu korzystania z serwisów internetowych i usług elektronicznych świadczonych przez podmioty trzecie.
 7. PWN nie ponosi odpowiedzialności za treści opublikowane w ramach Serwisu przez podmioty trzecie, w tym prezentowane: w sekcjach „serwisy sponsorowane”, „artykuły sponsorowane”, „reklamy”.
 8. PWN nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem/zaniechaniem innych Odwiedzających/Użytkowników.
 9. PWN dokłada wszelkich starań, aby publikacje branżowe, nagrania, itp., dostępne w Serwisie były zgodne z prawdą, aktualne, rzetelne oraz kompletne, niemniej jednak Odwiedzający/Użytkownik zobowiązany jest przed podjęciem decyzji o wykorzystaniu informacji zawartych w tych publikacjach, zweryfikować je samodzielnie i na własną odpowiedzialność. PWN nie ponosi odpowiedzialności za treść, aktualność, prawdziwość, rzetelność oraz kompletność tych treści. 
 10. PWN nie gwarantuje nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu. W szczególności przerwy czy zakłócenia w dostępności Serwisu mogą wynikać z:
 11. konieczności modyfikacji, naprawy infrastruktury technicznej bądź oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Serwisu,
 12. przyczyn niezależnych od PWN (awarie, działania lub zaniechania osób trzecich, siła wyższa).

Odwiedzającemu/Użytkownikowi nie przysługują w sytuacjach opisanych w zdaniu poprzedzającym jakiekolwiek roszczenia wobec PWN, z zastrzeżeniem prawa zgłoszenia reklamacji do Sprzedawcy, dotyczącej Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

 

II A. Usługa Konto

 1. PWN świadczy nieodpłatnie Usługę Konto, polegającą na możliwości założenia i prowadzenia Konta oraz podtrzymywania sesji Użytkownika po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki).
 2. PWN świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkownika bezpłatną usługę dopasowywania treści reklamowych do zainteresowań Użytkownika.
 3. W celu założenia Konta, Odwiedzający podaje swoje dane w formularzu rejestracyjnym: w szczególności imię i nazwisko, adres email (który jest jednocześnie loginem), grupę zawodową, numer PWZ oraz hasło/potwierdź hasło. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane przypisane do Konta. Zakazane jest podawanie nieprawdziwych danych lub danych osób trzecich zarówno na etapie zakładania Konta, jak również aktualizowania danych przypisanych do Konta pod rygorem odpowiedzialności Odwiedzającego/Użytkownika zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Hasło to ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim):
  1. Przypomnienie hasła (a właściwie – wymuszenie ustawienia nowego hasła w przypadku jego zapomnienia) może nastąpić poprzez kliknięcie w link "Resetuj hasło" dostępny na formularzu logowania.
  2. Zmiana hasła (hasła znanego Użytkownikowi) może nastąpić poprzez kliknięcie w link "Edytuj" dostępny na stronie „Moje konto” w zakładce „Ustawienia”.

 

 1. W ramach Konta dostępne są następujące zakładki: „Kupione artykuły”, „Ustawienia”, „Historia transakcji”.
 2. Użytkownik nie ma prawa udostępniania Konta osobie trzeciej. 
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Odwiedzającemu/Użytkownikowi  istotnych postanowień umowy dotyczącej Usługi Konto następuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta.

 

II B. Usługa Newsletter

 1. Newsletter to usługa świadczona nieodpłatnie drogą elektroniczną (e-mailem), polegająca na dostarczaniu Użytkownikowi przez PWN informacji dotyczącej produktów, usług aktualnych ofert PWN lub dotyczącej podmiotów współpracujących z PWN tj. należących do Grupy PWN lub partnerów z branży medycznej, akademickiej, wydawniczej i pokrewnych („Usługa Newsletter”).
 2. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi  istotnych postanowień umowy dotyczącej Usługi Newsletter następuje w wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail przypisany do Konta.

 

 

II C. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych   

 1. Definicje używane w niniejszym punkcie II C:
 2. Klient– Użytkownik,
 3. Konsument – Klient, który zawiera Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorca na prawach KonsumentaKlient, który jest osobą fizyczną zawierającą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 5. Sprzedawca - ePWN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000442101, NIP: 525-25-43-576 o kapitale zakładowym 12.000.000 zł, adres poczty elektronicznej: kontakt@nursing.com.pl,
 6. Cena - określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne cła, podatki) należna Sprzedawcy od Klienta na podstawie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych,
 7. Treści Cyfrowe - treści dostępne w różnych formatach w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę (opcja pojedynczego dostępu lub opcja Pakiet) za pośrednictwem Serwisu na rzecz Klienta, 
 8. Pakiet – wszystkie aktualnie dostępne w Serwisie Treści Cyfrowe, okres korzystania z Pakietu jest zdefiniowany przy danym Pakiecie na etapie składania Zamówienia,  
 9. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych - umowa zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na podstawie której Sprzedawca dostarcza na rzecz Klienta Treści Cyfrowe (pojedynczo lub w Pakiecie) w zamian za Cenę. 
 10. Zamówienie – funkcjonalność udostępniona w ramach Sklepu, określająca poszczególne Treści Cyfrowe (w opcji pojedynczego dostępu lub Pakietu) oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.

 

 1. Stronami Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych są Klient oraz Sprzedawca. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Treści Cyfrowych bez wad. Informacje o funkcjonalności Treści Cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony, a także mających znaczenie interoperacyjnościach Treści Cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których Sprzedawca wie lub powinien wiedzieć, znajdują się w  punkcie V A.  Regulaminu.
 2. Z Treści Cyfrowych będzie można korzystać od daty otrzymania przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia zapłaty Ceny, w przeważającej ilości transakcji jest to data zapłaty Ceny przez Klienta (potwierdzenie zapłaty od operatora płatności zostanie przysłane do Klienta w osobnym mailu), oraz po zalogowaniu się na Konto: (i) w ramach Serwisu (tj. korzystać  bezpośrednio w ramach Serwisu/Konta) oraz (ii) niektóre z nich dodatkowo pobrać  i zapisać poza Serwisem.
 3. Wyłącznie Treści Cyfrowe kupione w opcji pojedynczego dostępu zapisują się na Koncie i są dostępne przez cały okres istnienia Konta. W przypadku zakupu Pakietu Treści Cyfrowe  nie zapisują się na Koncie.
 4. Okres, na jaki Klientowi udostępniony jest Pakiet liczony jest od daty otrzymania przez Sprzedawcę od operatora płatności potwierdzenia zapłaty Ceny, w przeważającej ilości transakcji jest to data zapłaty Ceny przez Klienta.
 5. Informacje podane w ramach Serwisu dotyczące Treści Cyfrowych stanowią ofertę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych skierowaną przez Sprzedawcę do Klienta.
 6. Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych:
  1. Zamówienia na Treści Cyfrowe można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
  2. Zamówienie na Treści Cyfrowe może zostać złożone tylko przez (i) Użytkownika albo (ii) Odwiedzającego, który założy Konto w ramach procesu składania Zamówienia, ze względu na to, że dane podane podczas zakładania Konta są automatycznie przetwarzane podczas składania Zamówienia;
  3. Treści Cyfrowe będące przedmiotem Zamówienia (w obu opcjach) są oznaczone funkcjonalnością „Kup dostęp”, w którą Klient klika i zostaje przekierowany do etapu płatności;
  4. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem "Kup dostęp" oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny;
  5. z momentem kliknięcia przez Klienta przycisku "Kup dostęp" (oświadczenie woli Klienta zawarcia umowy ze Sprzedawcą), Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowej uznaje się za zawartą;
  6. Po kliknięciu w funkcjonalność „Przechodzę do płatności” Klient zostanie przekierowany automatycznie do systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego w Serwisie, w szczególności za pomocą przelewu elektronicznego on-line lub karty płatniczej;
  7. po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość na adres e-mail przypisany do Konta, zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która stanowi potwierdzenie zawarcie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.
 7. Faktury VAT oraz faktury korygujące dla Klienta, który na etapie składania Zamówienia podał dane konieczne do jej wystawienia, dostępne są w formie elektronicznej po zalogowaniu na Konto. Fakturę VAT można pobrać i wydrukować zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zm.).
  Informacja o wystawieniu  faktury korygującej (wystawianej np. w przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych) wysyłana jest na adres email przypisany do Konta. Nie ma możliwości wystawienia korekty faktury w przypadku błędnie podanego NIP. W przypadku konieczności zmian na fakturze w zakresie adresu – Klient zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy noty korygującej pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.
 8. Zapłaty za Treści Cyfrowe można dokonać za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego w Serwisie, w szczególności za pomocą przelewu elektronicznego on-line lub karty płatniczej. Akceptowalne sposoby płatności dostępne w ramach Serwisu dostępne są tutaj.
 9. Nie jest możliwa zapłata za Treści Cyfrowe jednocześnie przy pomocy łączenia różnych metod płatności.
 10. Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych przez okres 14 dni od zawarcia Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przepisami prawa, z zastrzeżeniem ppkt. 12.
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od niej i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. Zgoda Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest udzielana poprzez funkcjonalność checkbox dostępną na etapie składania Zamówienia.

 

III. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 

 1. Odwiedzający w każdej chwili może rozpocząć korzystanie z Serwisu tj. wejść na stronę nursing.com.pl (z tą chwilą zawiera z PWN umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, opisanych w pkt. II 2 a i b) i w każdej chwili może zaprzestać korzystania z Serwisu tj. opuścić stronę nursing.com.pl (z tą chwilą rozwiązuje umowę oświadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z PWN, opisanych w pkt. II 2 a i b).
 2. Umowa o świadczenie Usługi Konto zostaje zawarta z PWN na czas istnienia Serwisu z chwilą kliknięcia w link aktywacyjny dostarczony na adres email podany w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik w każdej chwili może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Konto przy użyciu przycisku „Usuń konto” w ramach Konta (z chwilą kliknięcia w monit potwierdzający wolę usunięcia Konta, który pokaże się na ekranie po kliknięciu w przycisk „Usuń Konto”, umowa o świadczenie Usługi Konto zostaje rozwiązana).
 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zostaje zawarta z PWN na czas nieokreślony z chwilą wyrażenia przez Odwiedzającego woli świadczenia na jego rzecz Usługi Newsletter podczas zakładania Konta poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Newsletter poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail przesyłanej do Użytkownika zawierającej Newsletter (z chwilą kliknięcia w link dezaktywacyjny następuje rozwiązanie umowy o świadczenie Usługi Newsletter).
 4. Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych zostaje zawarta ze Sprzedawcą z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku "Kup dostęp" (dla opcji pojedynczego dostępu na czas istnienia Konta, a dla opcji Pakiet na czas określony zdefiniowany przy Pakiecie na etapie składania Zamówienia).
 5. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Użytkownika żądania rozwiązania Umowy o świadczenie Usługi Konto istnieją zamówienia Użytkownika na Treści Cyfrowe, które nie zostały zrealizowane - rozwiązanie Umowy o świadczenie Usługi Konto, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, możliwe będzie dopiero niezwłocznie po realizacji Zamówienia.
 6. Rozwiązanie przez PWN umowy o świadczenie usług wskazanych w pkt. II 2 a i b, Usługi Konto, Usługi Newsletter może nastąpić w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym z ważnych powodów rozumianych wyłącznie jako (katalog zamknięty) naruszenie przez Użytkownika następujących postanowień Regulaminu: I.8, IIA.3, IIA.4, II A.6, IV, trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez PWN lub zaprzestanie świadczenia przez PWN niektórych usług, umotywowane obiektywnymi względami. PWN swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail przypisany do Konta.

 

 IV. Prawa autorskie oraz logotypy

 1. Serwis oraz zawarte w nim publikacje, materiały i informacje objęte są autorskimi prawami majątkowymi i osobistymi. 
 2. Odwiedzający/Użytkownik uprawniony jest do korzystania z publikacji, materiałów i informacji,  prezentowanych w Serwisie jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie ich w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie odpowiedniego upoważnienia udzielonego przez uprawniony podmiot.
 3. Wszelkie logotypy (znaki towarowe) prezentowane w Serwisie są objęte ochroną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 4. Naruszenie praw wskazanych w pkt. IV będzie skutkowało odpowiedzialnością prawną.

 

V. Wymagania techniczne 

Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia przez Odwiedzającego/Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych: 

 1. zastosowanie jednej ze wskazanych przeglądarek: Google Chrome v.80, Microsoft Edge, Mozilla Firefox v.74, Opera v.67, Safari 13.0.4 lub ich nowsze wersje; w celu pełnej obsługi serwisu niezbędne jest również włączenie obsługi plików cookies oraz obsługi JavaScript.
 2. korzystanie z urządzeń o ekranach o minimalnej szerokości 320 px (wersja mobilna Serwisu), przy czym Serwis jest optymalizowany dla ekranów o minimalnej rozdzielczości 1366 px w poziomie;
 3. komputer klasy Intel Pentium 4 (lub wyższy model) lub inne urządzenie z przeglądarką internetową;
 4. 512 MB RAM (Windows XP), 1GB (Windows Vista i nowsze);
 5. dostęp do sieci Internet.

 

V A. Funkcjonalność, interoperacyjność i techniczne środki ochrony Treści Cyfrowych

 1. Treści Cyfrowe udostępniane są w popularnych formatach, jako pliki dźwiękowe, dokumenty tekstowe czy filmy wideo, do odtworzenia których Klient powinien posiadać oprogramowanie właściwe dla typu udostępnionego pliku.
 2. Treści Cyfrowe są dostępne w języku polskim. W przeciwnym razie język materiału będzie wprost oznaczony.
 3. Treści Cyfrowe dostarczane będą w postaci strumieniowej, dostępne on-line lub umożliwione do ściągnięcia i zapisania na dysku (brak ograniczeń dotyczących ponownego ich wykorzystania z zastrzeżeniem IV.2 Regulaminu). Nie ma ograniczenia dotyczące tego, ile razy Treści Cyfrowe mogą być oglądane, czytane lub wykorzystywane bądź ograniczenia dotyczącego czasu oglądania, czytania lub korzystania z Treści cyfrowych z zastrzeżeniem punktu poniżej.
 4. W przypadku Treści Cyfrowych dostępnych w ramach Pakietu okres korzystania z Treści Cyfrowych jest ograniczony w czasie.
 5. Treści umieszczone w Serwisie są aktualne na dzień ich zamieszczenia. Serwis mimo dochowania najwyższej staranności nie ma obowiązku ich aktualizacji.
 6. Brak jest ograniczeń dotyczących położenia urządzenia Odwiedzającego/Użytkownika w chwili przeglądania Treści Cyfrowych, jednakże zalecane są typowe (domyślne) ustawienia ekranu urządzenia zarówno w przypadku komputerów typu desktop/laptop czy urządzeń mobilnych.
 7. Treści Cyfrowe nie zawierają technicznych środków ochrony.

 

VI. Dane kontaktowe, reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Serwisu oraz pytania dotyczące jego funkcjonowania należy kierować na adres: kontakt@nursing.com.pl. Reklamacje dotyczące Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych należy składać w trybie opisanym w punkcie VI A.
 2. Reklamacja/pytanie powinny zawierać: imię i nazwisko Odwiedzającego/Użytkownika oraz dokładny opis okoliczności ją/je uzasadniających, w tym: termin wystąpienia i rodzaj tych okoliczności.
 3. PWN rozpatruje reklamacje/pytania najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania oraz informuje w odpowiedzi zwrotnej o sposobie rozpatrzenia.
 4. W sytuacji, gdy podane w reklamacjach/pytaniach dane lub informacje są niewystarczające do odniesienia się do nich, PWN zwróci się w odpowiedzi zwrotnej do nadawcy z prośbą o ich uzupełnienie (w takim przypadku bieg 14- dniowego terminu ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia informacji).

 

VI A. Reklamacje dotyczące Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych

 

 1. Klient ma prawo do zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji dotyczących wykonania Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@nursing.com.pl.
 3. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację, dane kontaktowe Klienta oraz oczekiwany przez Klienta sposób rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. W sytuacji, gdy podane w reklamacji informacje są niewystarczające do odniesienia się do reklamacji, Sprzedawca zwróci się w zwrotnej informacji mailowej z prośbą o ich uzupełnienie (w takim przypadku bieg terminu rozpatrzenia reklamacji ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia informacji).

 

VII. Polityka prywatności oraz plików cookies dostępna jest tutaj.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.12.2020 (aktualizacja 1.04.2022)
 2. PWN może w każdej chwili dokonać zmian w Regulaminie (w zakresie postanowień dotyczących Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych decyzję o zmianie Regulaminu podejmuje Sprzedawca), w szczególności w następujących przypadkach:
 3. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów,
 4. zmiana sposobu świadczenia w ramach Serwisu usług drogą elektroniczną spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi;
 5. zmiana zakresu lub świadczenia w ramach Serwisu usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych lub wycofanie dotychczasowych funkcjonalności Serwisu.
 6. Zmiana Regulaminu dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie Serwisu, z wyraźnym określeniem daty, kiedy nowy Regulamin wchodzi w życie. Dodatkowo zamiana Regulaminu zostanie zakomunikowana Użytkownikowi mailem na adres przypisany do Konta.   Odwiedzający/Użytkownik, którzy wcześniej zaakceptowali Regulamin w wersji dotychczas obowiązującej, mają prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wypowiedzenie umów o świadczenie poszczególnych usług zgodnie z pkt. III.
 7. Zmiana Regulaminu w zakresie Umowy o Dostarczenie Treści Elektronicznych nie wpływa na treść i warunki zawartej wcześniej przez Klienta ww. umowy.
 8. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) Odwiedzający/Użytkownik będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (w zakresie usług opisanych w pkt. II 2 a i b, Usługi Konto oraz Usługi Newsletter) zawartej zgodnie z Regulaminem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyn, przez złożenie stosownego oświadczenia PWN w dowolnej formie, w szczególności w formie elektronicznej (wysłanego na adres kontakt@nursing.com.pl) lub poprzez kliknięcie w przycisk „Usuń konto” w ramach Konta (odstąpienie od Usługi Konto) lub poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej wiadomości e-mail przesyłanej do Klienta zawierającej Newsletter(odstąpienie od Usługi Newsletter). Wzór oświadczenia od odstąpieniu, z którego można skorzystać, stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 9. Odwiedzający/Użytkownik/Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności, może skorzystać z mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.).  Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.).
 10. Prawem właściwym dla interpretacji Regulaminu i funkcjonowania Serwisu jest prawo polskie.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

Załącznik nr 1

 

Wzór formularza odstąpienia od Umowy o świadczenie usług opisanych w pkt. II 2 a i b Regulaminu, Umowy o świadczenie Usługi Konto, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter  

 

„Do: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. ul. Gottlieba Daimlera 2, 02-460 Warszawa z dopiskiem „Nursing”

 

Ja, ………………… (imię i nazwisko konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta, adres konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta), niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy o świadczenie usług opisanych w pkt. II 2 a i b Regulaminu, Umowy o świadczenie Usługi Konto, Umowy o świadczenie Usługi Newsletter *niepotrzebne skreślić  w ramach serwisu nursing.com.pl, zawartej dnia ………………..

Podpis konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data”