Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ MASECZKI OPIEKA PIELĘGNIARSKA PPE DEZYNFEKCJA RĄK IZOLACJA IZOLACJA PACJENTA

Środki ochrony osobistej podstawą w opiece nad pacjentem izolowanym

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 10 marca 2021

Izolacja polega na odosobnieniu osoby chorej lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną w celu unie­możliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby. Izolację empiryczną należy wdrożyć wo­bec pacjenta, u którego na podstawie ob­razu klinicznego, bez potwierdzenia mikrobiologicznego, podejrzewa się obecność zakażenia, które wymaga poddania pacjen­ta izolacji kontaktowej, kropelkowej lub od­dechowej.

Izolacja jest prowadzona do czasu wykluczenia zakażenia, które było podejrze­wane na podstawie wywiadu i obecności zespołu objawów lub odchyleń w badaniach dodatkowych, ewentualnie do momentu ustąpienia zakaźności.

Środki ochrony osobistej PPE (ang. per­sonal protective equipment) – zalicza się do nich: rękawiczki, fartuchy, maski, gogle i kombinezony, są zaprojektowane w celu ochrony personelu oraz innych osób prze­bywających na terenie placówki ochrony zdrowia przed ekspozycją na potencjalnie zakaźny materiał. Podczas opieki i pielęgna­cji pacjentów sprzęt ten chroni skórę i błony śluzowe oczu, nosa i ust przed narażeniem na kontakt z krwią, płynami ustrojowymi i wydzieliną dróg oddechowych. Zawsze należy myć i odkażać ręce bezpośrednio przed zastosowaniem PPE oraz po jego zdję­ciu. Poza tym należy zakładać PPE w każ­dej sytuacji przed kontaktem z pacjentem. Kierownicy podmiotów leczniczych oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są obowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych, w szczególności po­przez stosowanie środków ochrony osobistej. Według art. 207 § 1 Kodeksu pracy praco­dawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy poprzez oszacowanie ryzyka zawo­dowego na stanowisku pracy i powinien dobrać oraz zastosować adekwatne środki ochrony, w tym środki ochrony osobistej.