Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA WYPALENIE ZAWODOWE TOP

Jakość świadczeń pielęgniarskich w opiece okołooperacyjnej

29 kwietnia 2024
Jakość świadczeń pielęgniarskich w opiece okołooperacyjnej

Jakość to stopień, w jakim każda usługa świadczona pacjentowi, dostarczana zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, podnosi prawdopodobieństwo uzyskania pożądanego wyniku opieki i redukuje prawdopodobieństwo niepożądanych rezultatów” (JCAHO, Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations – Wspólna Komisja ds. Akredytacji Organizacji Ochrony Zdrowia).

Uwarunkowania jakości opieki okołooperacyjnej 

Uwarunkowania jakości opieki okołooperacyjnej w bloku operacyjnym można podzielić na te, które zależą od pielęgniarki operacyjnej i są niezależne od niej.

Uwarunkowania niezależne od pielęgniarki operacyjnej:

  1. Warunki systemowe, czyli ramy prawne, w których należy zorganizować pracę w blokach operacyjnych. 
  2. Warunki architektoniczne jest to istotna zmienna. Jeżeli blok ma wszystkie przewidziane rozporządzeniem pomieszczenia – nie dochodzi do krzyżowania się dróg czystych z brudnymi i wówczas działanie zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego nie sprawia trudności. Jeśli natomiast nie ma odrębnych pomieszczeń do przyjmowania sprzętu po sterylizacji i do oddania go po operacji do centralnej sterylizatorni, należy wówczas zastosować rozdział czasowy. Pielęgniarki operacyjne nie mogą zmienić warunków architektonicznych, w których pracują, ale można tak napisać wewnętrzne procedury, aby zasady reżimu sanitarnego były zachowane. 
  3. Warunki organizacyjne to całokształt wewnętrznych dokumentów regulujących pracę pielęgniarek operacyjnych: regulaminy, opis stanowiska pracy, procedury i instrukcje. Są one opracowane przez osoby zarządzające szpitalem, a w przypadku procedur sanitarnych – zespół do spraw jakości, i wszyscy, których one dotyczą mają obowiązek ich przestrzegania. 
  4. Warunki ekonomiczne, w jakich funkcjonuje szpital, to również zmienna niezależna. Bogatsze jednostki są w stanie podążać za różnymi nowinkami ułatwiającymi pracę, w innych pielęgniarki muszą sobie radzić, pracując tym, co jest dostępne.

Uwarunkowania zależne od pielęgniarki operacyjnej: