Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAWO PIELĘGNIARSTWO ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK PRAWA PACJENTA

Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 25 stycznia 2023
Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością

Należytą staranność definiuje się jako obowiązek postępowania w sposób poprawny, rzetelny, przezorny, terminowy, z wykorzystaniem niezbędnej wiedzy, umiejętnościi doświadczenia, najlepszy z możliwych, z zachowaniem zdrowego rozsądku. 

To powinność wynikająca z przepisów prawa. Art. 355 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że należy zachować staranność ogólnie wymaganą w stosunku do danego rodzaju – jest to sformułowanie ogólne, ale wyraźnie sugeruje, że czyjąś staranność ocenia się zależnie od czynności zawodowych realizowanych w danej chwili.

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych udzielanych z należytą starannością przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych w warunkach odpowiadających określonym w odrębnych przepisach wymaganiom fachowym i sanitarnym. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych osoby wykonujące zawody medyczne kierują się zasadami etyki zawodowej określonymi przez właściwe samorządy zawodów medycznych (Dz.U.2022.1876 t.j.).