Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i ich uwarunkowania

dr hab. Wojciech Otrębski, prof. KUL, 31 sierpnia 2020
Psychospołeczne mechanizmy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej i ich uwarunkowania

Osoby z niepełnosprawnością, pomimo określonych braków, mają podobne potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne jak ludzie sprawni i tak samo dążą do ich zaspokojenia. Do podstawowych potrzeb u osób z niepełnosprawnością należy zaliczyć potrzebę bezpieczeństwa, kontaktu oraz potrzebę poczucia własnej wartości lub osiągnięć, jakkolwiek nie należy zapominać o niezależności, sile, zaufaniu do siebie wobec stawianych zadań życiowych, samorealizacji, prestiżu, czy miłości.

Długotrwałe sytuacje stresowe wynikające z niepełnosprawności powodują u osób nimi dotkniętych określone zmiany psychiczne, a niekiedy psychopatologiczne. Zaburzeniu może ulec struktura osobowości. Można zatem przyjąć, że niepełnosprawność powoduje upośledzenie wszystkich (do pewnego stopnia) obszarów życia człowieka, wywołując problemy natury fizycznej, psychicznej, zawodowej, społecznej, ekonomicznej i rodzinnej. Niepełnosprawności nie można ukryć, a wszelkie próby idące w tym kierunku nie przyczynią się do jej zniesienia ani też złagodzenia jej skutków. Z niepełnosprawnością należy nauczyć się żyć.