Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE CHIRURGIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA PIELĘGNIAREK

Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarki

9 listopada 2020
Odpowiedzialność zawodowa i prawna pielęgniarki

W związku z wykonywaniem zawodu pielęgniarka podlega odpowiedzialności prawnej. Może więc być wszczęte wobec niej postępowanie karne lub cywilne. Odpowiedzialność karna pielęgniarki kształtuje się na podstawie przepisów zawartych w rozdziale XIX „Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu” kodeksu karnego z 1997 r. Jeżeli naruszenie prawa przez pielęgniarkę dotyczyło świadczeń zdrowotnych, pacjent bądź osoba upoważniona może skierować sprawę do sądu powszechnego.

Na podstawie ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych utworzono samorząd pielęgniarek i położnych dla reprezentowania zawodowych, społecznych i gospodarczych interesów tych grup zawodowych. Aktualnie organizację i zadania samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych oraz prawa, a także obowiązki jego członków określa ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych. Przynależność pielęgniarek i położnych do samorządu jest obowiązkowa.