Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGIA PRZETACZANIE KRWI

Prawne regulacje przetaczania krwi i jej składników

8 maja 2020

Lekarz lub przeszkolona pielęgniarka bądź położna może dokonywać przetaczania krwi. Wymóg ukończenia szkolenia w zakresie podstawowym i uzupełniającym został określony w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 23 lutego 2005 roku. Szkolenie w zakresie uzupełniającym pielęgniarka lub położna musi odbyć nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Szkolenie podstawowe w zakresie przetaczania krwi obejmuje część teoretyczną i praktyczną. W ramach przygotowania teoretycznego pielęgniarka lub położna powinna opanować wiedzę z zakresu leczenia krwią i jej składnikami. Natomiast zajęcia praktyczne umożliwiają opanowanie umiejętności związanych z przetaczaniem krwi i jej składników. Przed przetoczeniem krwi pielęgniarka powinna sprawdzić, czy dokumentacja medyczna chorego zawiera informację o wyniku badania grupy krwi. Za wiarygodny uznaje się wyłącznie wynik wpisany w dowodzie osobistym, karcie identyfikacyjnej grupy krwi zgodnie z określonym wzorem, legitymacji honorowego dawcy krwi lub wynik z pracowni serologii transfuzjologicznej.