Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD POŁÓG ZAKAŻENIA

Powikłania występujące w połogu

lek. Piotr Tomczewski, 31 marca 2021
Powikłania występujące w połogu

Połóg to czas, w którym dochodzi do cofania się zmian powstałych w trakcie ciąży i porodu. Trwa od 6 do 8 tygodni od momentu urodzenia kompletnego popłodu. W trakcie połogu może dojść do licznych powikłań wynikających zarówno z warunków samego porodu, jak i przyczyn ze strony matki lub dziecka.

Powikłania połogu dzieli się na powikłania wczesne i późne. Powikłania wczesne wystę­pują w trakcie pierwszych 2 godzin od porodu. Wśród powikłań wczesnych możemy wyróż­nić krwotoki poporodowe i okołoporodowe uszkodzenia dróg rodnych. Do powikłań póź­nych zaliczymy: krwawienia późne, zakażenia połogowe, uszkodzenia spojenia łonowego, zapalenia gruczołu piersiowego, powikłania zakrzepowo-zatorowe, zaburzenia układu mo­czowego, zaburzenia gruczołów wydzielania wewnętrznego, kardiomiopatię okołoporodową czy zaburzenia psychiczne.