Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POŁOŻNICTWO PRAWO PIELĘGNIARSTWO PRAWA PACJENTA

Co pielęgniarka i położna powinna wiedzieć na temat prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 5 lipca 2023
Co pielęgniarka i położna powinna wiedzieć na temat prawa pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

Na podstawie art. 39 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2023 r. poz. 605), każdy pacjent przebywający w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

A szczegółowy zakres funkcjonowania depozytu określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie prowadzenia depozytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 200).

Każdy pacjent przy przyjęciu do szpitala powinien być informowany o możliwości pozostawienia odzieży i innych przedmiotów w zabezpieczonym depozycie szpitala. Każdy pacjent ma prawo odmówić przekazania swoich osobistych lub wartościowych przedmiotów i przekazać je w każdym momencie hospitalizacji rodzinie lub innym bliskim osobom.

W przypadku gdy, pacjent jest nieprzytomny lub nie zdolny do zrozumienia informacji, pracownik szpitala niezwłocznie przyjmuje rzeczy wartościowe do depozytu. Niezwłocznie po odzyskaniu przytomności przez pacjenta, zawiadamia się go o złożeniu rzeczy wartościowych do depozytu. W przypadku wyrażenia woli dalszego przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie, pacjent składa podpis na karcie depozytowej wraz z aktualną datą.

Jeżeli jednak, pacjent nie odzyska przytomności przez okres dłuższy niż 24 godziny od czasu przyjęcia do szpitala, personel medyczny informację o przyjęciu rzeczy wartościowych do depozytu przekazuje się małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu pacjenta, a także innym osobom uprawnionym, na podstawie odrębnych przepisów do dysponowania ruchomościami pacjenta.