Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE BLOK OPERACYJNY PRACA PIELĘGNIARKI STANDARDY POSTĘPOWANIA PROGRAM NAUCZANIA KWALIFIKACJE PIELĘGNIARKI PANDEMIA COVID-19 SARS-COV-2

Pielęgniarstwo operacyjne w latach dwudziestych XXI wieku

Joanna Borzęcka, 12 marca 2021
Pielęgniarstwo operacyjne w latach dwudziestych XXI wieku

Pielęgniarstwo operacyjne to dziedzina, której przedstawiciele badają, analizują i rozwiązują problemy związane z zapewnieniem sprawnej asysty pielęgniarskiej do zabiegu operacyjnego, z poczuciem bezpieczeństwa i zachowania godności osobistej pacjentów przebywających na bloku operacyjnym oraz innymi problemami wynikającymi ze specyfiki pracy pielęgniarek operacyjnych. 

Wiek XXI dla polskiego pielęgniarstwa operacyjnego rozpoczął się koniecznością mobilizacji całego środowiska pielęgniarek operacyjnych i położnych operacyjnych w celu przekonania decydentów o konieczności utrzymania specjalizacji z pielęgniarstwa operacyjnego. Specjalizacja została utrzymana. U progu XXI wieku pielęgniarstwo operacyjne stało się pierwszą specjalnością pielęgniarską, której przedstawiciele opracowali ogólne standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w swojej dziedzinie. Pakiet tych dokumentów zyskał rangę Uchwały NRPiP Nr 277 z 3 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia standardu pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.  

Rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek Położnych decyzji ICN, co miało związek z urodzinami Florence Nightingale. W tym też roku został opublikowany raport „Stan światowego pielęgniarstwa 2020”. Autorzy raportu wyrazili główne oczekiwania wobec rządów i organizatorów systemu ochrony zdrowia, czyli:

  • inwestowanie w powszechną i szeroką edukację pielęgniarek, co pozwoli wyjść naprzeciw zdrowotnym i społecznym wyzwaniom przyszłości;
  • utworzenie 6 milionów nowych miejsc pracy dla pielęgniarek i położnych głównie w słabo i średnio rozwiniętych krajach, co pozwoli zredukować deficyty kadrowe i doprowadzi do równomiernego rozmieszczenia kadry pielęgniarskiej na świecie;
  • wzmocnienie przywództwa pielęgniarek obecnie i w przyszłości, co da im większy wpływ i decyzyjność w obrębie całego systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. 

Celem pracy jest ukazanie sytuacji pielęgniarstwa operacyjnego w latach 20. XXI wieku oraz wskazanie celów i kierunków jego rozwoju w Polsce.