Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARKA POZ CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Profilaktyka ChUK – nowe wyzwania dla pielęgniarek POZ

mgr Dorota Łapińska, 6 kwietnia 2023
Profilaktyka ChUK – nowe wyzwania dla pielęgniarek POZ

Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i stanowią najwyższy odsetek zachorowalności w krajach Europy. Do czynników rozwoju chorób odsercowych należy zaliczyć: dietę (bogatą m.in. w tłuszcze odzwierzęce i węglowodany proste), niską aktywność fizyczną, stres, nikotynizm, nadmierne spożywanie alkoholu. 

Przyczyniają się one do występowania nadwagi i otyłości, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego oraz cukrzycy.

Przesiewowe badanie profilaktyczne, jakim jest Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK) ma na celu przebadanie określonej grupy społeczeństwa w celu wczesnej identyfikacji czynników ryzyka chorób kardiologicznych lub wykrycia na możliwie jak najwcześniejszym etapie objawów tychże chorób.

Celem Programu Profilaktyki ChUK jest promowanie zdrowego stylu życia, zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat czynników ryzyka oraz konsekwencji chorób układu krążenia, uświadomienie wpływu stylu życia na rozwój chorób oraz zmniejszenie zachorowalności i zgonów wśród Polaków o 20%.

Profilaktyka dedykowana jest pacjentom w wieku od 35. do 65. roku życia, u których nie rozpoznano chorób układu krążenia, przewlekłej choroby nerek, rodzinnej hipercholesterolemii i cukrzycy, i które nie brały udziału w programie w przeciągu ostatnich 5 lat. Profilaktyka ChUK realizowana jest w Poradniach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) w ramach świadczeń gwarantowanych pacjentom znajdującym się na aktywnych listach zarówno lekarza POZ, jaki i pielęgniarki POZ. Na dzień ogłoszenia Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 79/2022/DSOZ finansowanie świadczenia w profilaktyce ChUK wynosi 114,95 zł – wysokość stawki jest identyczna przy realizacji zarówno przez lekarza, jak i pielęgniarkę. W celu zachęcenia pracowników POZ do intensyfikacji wykonywanych świadczeń ChUK, przewidziano kwartalne i roczne dodatki motywacyjne.