Facebook Pixel Code
KURSY KWALIFIKACYJNE PIELĘGNIARKA

Pielęgniarstwo pediatryczne

Ikonka kalendarza Trwa nabór Ikonka pinezki Lublin

Oferta szkoleniowa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zawiera kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek – Pielęgniarstwo pediatryczne. Kurs kwalifikacyjny ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę wiedzy i umiejętności do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki lub położna, które:

  • posiadają prawo wykonywania zawodu,
  • posiadają co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie,
  • zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane kursy specjalistyczne - przed przystąpieniem do egzaminu przeprowadzanego po zakończeniu kursu:

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego

Programy szkoleń dostępne są na stronie internetowej Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.

Pielęgniarki i położne zainteresowane udziałem w kształceniu podyplomowym powinny wykonać następujące czynności:

  • dokonać potwierdzenia swojej tożsamości – preferowana forma za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP, więcej informacji na stronie www.obywalet.gov.pl,
  • założyć osobiste konto w SMK,
  • złożyć do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych wniosek o weryfikację uprawnień – ważne jest, aby dane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada OIPiP w prowadzonym przez siebie rejestrze pielęgniarek i położnych, forma złożenia wniosku o weryfikację danych za pośrednictwem SMK.

Warunkiem zakwalifikowania na kurs kwalifikacyjny jest spełnienie przez pielęgniarkę wymogów zawartych w art. 71 ust. 2 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Szczegóły dotyczące kursu kwalifikacyjnego dostępne na stronie https://www.umlub.pl/oferta-edukacyjna/osrodek-ksztalcenia-podyplomowego/ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych/oferta-szkoleniowa/