Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA ZAKAŻENIA SZPITALNE GRUŹLICA GRUŹLICA SZCZEPIENIE EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Zakażenie prątkami gruźlicy

15 marca 2009

Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej prawo nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia choroby zawodowej. Wśród czynników bakteryjnych będących przyczyną zakażeń wewnątrzszpitalnych rzadko wymienia się prątki gruźlicy. Transmisja gruźlicy może dotyczyć nie tylko pacjentów, ale również personelu medycznego. Ryzyko zakażenia prątkami gruźlicy jest dla pracowników medycznych 2-10 razy wyższe niż dla reszty populacji.