Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRI PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE OCHRONA ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Zadania pielęgniarki wynikające z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

26 lutego 2019

Na psychiatryczne zakłady opieki zdrowotnej zostały nałożone nowe zadania wynikające z Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego, wprowadzając nowatorskie zasady w psychiatrii oraz wiele szczegółowych uregulowań, wśród których są również nowe zadania dla pielęgniarek sprawujących opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi.

Do najważniejszych zadań związanych z procesem leczenia i hospitalizacją zaliczyć należy: • informowanie pacjenta o jego prawach, • przestrzeganie praw pacjenta, • informowanie o sposobach i metodach pielęgnacji w sposób zrozumiały, • prowadzenie dokumentacji medycznej w przypadku zastosowania przymusu bezpośredniego wobec chorego. • wykazywanie szczególnej ostrożności i dbałości o dobro pacjenta, • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w trakcie leczenia. Pielęgniarka sprawująca opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi powinna mieć udział w promowaniu zdrowia psychicznego i w zapobieganiu zaburzeniom psychicznym oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.