Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE PSYCHIATRIA GERIATRIA OSOBY STARSZE ZDROWIE PSYCHICZNE

Uwarunkowania zdrowia psychicznego osób starszych

26 czerwca 2008

Zdrowie psychiczne starszego człowieka jest uwarunkowane wieloma czynnikami. Celem opracowania jest próba ukazania psychospołecznego podłoża trudności w przystosowaniu się do starości; wynikają one przede wszystkim z nagromadzenia się w tym czasie różnych strat. Zdrowie psychiczne jest pochodną rozwoju człowieka w kierunku coraz pełniejszego rozumienia i przeżywania własnego życia w łączności ze światem innych ludzi i światem przyrody.