Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE EKG KARDIOLOGIA ELEKTROKARDIOGRAFIA

Składowe prawidłowego EKG

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kurpesa, 23 marca 2021

Elektrokardiogram jest wykresem zmian napięć elektrycznych serca przedstawionych na osi czasu. Składa się z załamków o wychyleniu dodatnim i ujemnym oraz z łączących je odcinków. Fragment krzywej EKG obejmujący załamek i odcinek nazywa się odstępem.

Elektrokardiogram jest rejestrowany na papierze z siatką, która pozwala na pomiar czasu trwania oraz amplitudy każdej składowej EKG. Najczęściej stosowany jest przesuw 25 mm/s oraz cecha 1 mV = 10 mm.

Załamek P 

Załamek P pochodzenia zatokowego jest:  

  • dodatni w odprowadzeniach I, II, aVF, V3–V6,  
  • ujemny w odprowadzeniu aVR,  
  • dodatni, ujemny lub dwufazowy w odprowadzeniach III, aVL, V1, V2.  

Czas trwania załamka P: < 120 ms. 
Amplituda załamka P: ≤ 0,25 mV. Jeśli w odprowadzeniu V1 jest załamkiem dwufazowym, to faza dodatnia jest ≤ 0,15 mV, a faza ujemna ≤ 0,1 mV.