Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE CHOROBA ALZHEIMERA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM PSYCHIATRIA CHOROBY OTĘPIENNE ZABURZENIA OTĘPIENNE NEUROLOGIA

Pozytywna komunikacja – najpotężniejsze narzędzie w opiece nad osobą z chorobą Alzheimera

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 22 lutego 2021
Pozytywna komunikacja – najpotężniejsze narzędzie w opiece nad osobą z chorobą Alzheimera

Alois Alzheimer zaobserwował u swo­jego, dziś już słynnego, pacjenta kilka klasycznych objawów zaawansowanej choroby: paranoiczne myśli, wybuchy emo­cji, zagubienie i wycofanie. Ale pierwszym symptomem tej choroby są kłopoty z pamię­cią krótkotrwałą. 

Choroba Alzheimera - epidemiologia

Wyniki badań epidemiologicznych z kra­jów rozwiniętych wskazują, że choroba Alzheimera występuje u 5–7% osób po 65. r.ż., a jej rozpowszechnienie podwaja się po tym roku życia co 4–5 lat. Każdego roku rozpo­znawanych jest 4,5 mln nowych przypadków otępienia na świecie. Według różnych prognoz epidemiologicznych, m.in. Światowej Organizacji Zdrowia, liczba chorych przekro­czy w 2040 roku 80 mln. Liczby te pokazują wagę problemu, z jakim mierzyć się będzie w kolejnych latach ochrona zdrowia na ca­łym świecie. 

Polskie społeczeństwo również się sta­rzeje. Odsetek ludności w wieku powyżej 64 lat wynosił w 2010 r. 13,4% (5 157 317). Oczekiwana długość życia wynosiła w 2010 r. 75–85 lat (mężczyźni ok. 71. r.ż., kobiety ok. 80 r.ż.). Badania dotyczące rozpowszechnie­nia otępienia w Polsce wykazały, że w populacji osób powyżej 65. r.ż. wynosi od 5,7% do 10%. Opierając się na wynikach dotych­czasowych badań, liczbę chorych z otępie­niem można oszacować na 300–500 tys. Otępienie jest jednym z poważniejszych wy­zwań dla zdrowia publicznego i opieki długo­terminowej ze względu na fakt, że jest jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności i śmiertelności u osób w podeszłym wieku.