Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE HEMATOLOGIA RATOWNICTWO TRANSFUZJA KRWI POWIKŁANIA TRANSFUZJI KRWI ZASADY TRANFUZJI KRWI PODSTAWY PRAWNE TRANFUZJI KRWI PRZETOCZENIE KRWI

Powikłania poprzetoczeniowe – rozpoznawanie i zapobieganie

5 listopada 2011

Pomyłka w przygotowaniu, oznaczaniu lub przetaczaniu może mieć tragiczne następstwa. Dlatego pielęgniarka, położna i ratownik medyczny muszą przestrzegać wszystkich zasad postępowania transfuzyjnego. Jaka wiedza jest niezbędna do tego, by uczestniczyć w leczeniu krwią?

Na świecie wykonuje się około 80 mln przetoczeń krwi rocznie, w Polsce – 2-3 mln. Do rozwoju współczesnej transfuzjologii szczególnie przyczyniło się opracowanie techniki izolacji składników komórkowych krwi, opracowanie metod frakcjonowania osocza, wprowadzenie jednorazowych zestawów z tworzyw sztucznych do pobierania, preparowania, przechowywania oraz przetaczania krwi i jej składników, wynalezienie tzw. separatorów komórkowych umożliwiających pobieranie bezpośrednio od dawcy wybranych składników krwi.