Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE POSTĘPOWANIE HIGIENICZNE

Postępowanie higieniczne. Podstawy realizacji i kierunki rozwoju praktyki pielęgniarskiej

12 grudnia 2017

Pielęgniarki stanowią grupę zawodową, która ma najczęstszy kontakt z pacjentem. Dlatego w tej grupie pracowników ochrony zdrowia istnieje stała konieczność rozszerzania i uaktualniania wiedzy oraz kształtowania umiejętności z zakresu profilaktyki zakażeń, a w szczególności higieny rąk.

Zgodnie z Ustawą o zawodzie pielęgniarki i położnej do obowiązków pielęgniarki należy sprawowanie opieki pielęgnacyjnej oraz realizacja zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Najważniejsze są działania zmierzające do ograniczenia przenoszenia zakażenia na pacjenta przez przygotowanie i zastosowanie narzędzi, sprzętu, materiałów oraz przygotowanie środowiska zgodnie z jego przeznaczaniem, z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki w działaniach pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczniczych czy rehabilitacyjnych. Skażone ręce pracowników ochrony zdrowia stanowią przyczynę endemicznych zakażeń. Ręce lub rękawice pracowników ochrony zdrowia mogą być skażone pałeczkami Gram-ujemnymi, gronkowcem złocistym, enterokokami lub bakteriami Clostridium difficile nawet wtedy, gdy wykonują oni „czyste procedury” lub tylko dotykają skóry hospitalizowanych pacjentów. To tylko niektóre trendy praktyki oparte na dowodach.