Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS EPIDEMIA PANDEMIA CHOROBY ZAKAŹNE ZAKAŻENIA SZPITALNE

Pielęgniarstwo w pandemii COVID-19

30 listopada 2020

Dwieście lat temu urodziła się Flo­rencja, 121 lat temu zorganizowały­śmy się w jedną międzynarodową Rodzinę Pielęgniarską – ICN (International Council of Nurses), a od 1925 roku w Polsce uczyliśmy pielęgniarki, co to są Honor, Bóg i Ojczyzna z ramienia Polskiego Stowarzy­szenia Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ). W 1957 roku pozwolono nam na stworzenie własnej, niezależnej od państwa, organiza­cji pielęgniarskiej – Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP, Polish Nurses Asso­ciation). Kilkadziesiąt lat później sięgnęli­śmy po inną formę organizacji, dającą nam wpływ na politykę państwa – Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Jesteśmy człon­kiem struktur europejskich EFN (European Federation of Nurses Associations), gdzie mamy swoich przedstawicieli. Naszych praw pracowniczych broni Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Przez ostatnie dekady kilkadziesiąt tysięcy pielę­gniarek ukończyło studia wyższe pierwszego stopnia pomostowe, kilkadziesiąt tysięcy pie­lęgniarek zdobyło tytuły licencjata i magistra. Mamy koleżanki, które obroniły rozprawy doktorskie, sięgnęły po tytuły profesorskie. Wiele tysięcy pielęgniarek ukończyło szereg szkoleń, specjalizacji i dzisiaj samodzielnie leczy rany pacjentów, wypisuje leki na recep­ty, kontynuuje leczenie i zapewnia pacjentom ciągłość opieki, koordynując ją i zarządzając podmiotami leczniczymi, zgodnie z najaktu­alniejszą wiedzą. Ale przede wszystkim ma­my rok 2020 – rok wyznaczony przez WHO na Międzynarodowy Rok Pielęgniarek.