Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ŻYWIENIE OPIEKA PALIATYWNA MEDYCYNA PALIATYWNA OKRES TERMINALNY

Pacjent w okresie terminalnym – wybrane aspekty opieki

25 czerwca 2019

Opieka i medycyna paliatywna dotyczą chorych w stanie terminalnym, czy w ostatnim stadium nieuleczalnej choroby. Wymienia się trzy okresy tego stanu, w których może być chory: preterminalny, terminalny, agonalny. Objęcie chorego opieką paliatywną może nastąpić w przypadku wskazań klinicznych lub względów społecznych (samotność, brak możliwości opieki przez kogoś bliskiego lub rodzinę).

W artykule autorzy opisali wybrane aspekty opieki nad pacjentem w okresie terminalnym. Podkreślają wagę szybkiego przekazania trudnej prawdy i objęcia osoby chorej prawidłową opieką. Przedstawiają zasady, których zadaniem jest ułatwienie komunikacji z pacjentem. Opisują problemy, jakimi są zmęczenie i zaburzenie odżywiania (w szczególności niedożywienie i kacheksję). Wymieniają niektóre następstwa zaburzenia odżywiania. Podkreślają, że ocenę stanu żywienia pacjenta należy przeprowadzić przed rozpoczęciem leczenia.