Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 03.03.2024

Przejdź do księgarni

POŁOŻNICTWO OPIEKA POŁOŻNEJ CIĘCIE CESARKIE OPIEKA OKOŁOPORODOWA KINESIOTAPING

Opieka położnej nad pacjentką po siódmym cięciu cesarskim – studium przypadku

8 grudnia 2020

W ostatnich latach zaobserwowano znaczne poszerzenie wskazań oraz wzrost odsetka wykonywanych cięć cesarskich na całym świecie. Już w 1985 roku rekomendacje WHO dotyczące optymalnego odsetka cięć cesarskich zalecały utrzymanie go na poziomie nie większym niż 10–15%. Dane z „Raportu z monitoringu oddziałów położniczych. Medykalizacja porodów w Polsce” Fundacji Rodzić po Ludzku z 2016 roku, mówią o tym, iż w Polsce odsetek ten wyniósł aż 45,8%.

Udzielanie opieki okołoporodowej o najwyższej możliwej jakości oraz wykonywanie cięć cesarskich tylko w przypadkach uzasadnionych medycznie wciąż stanowi najlepsze przeciwdziałanie zachorowalności okołoporodowej matek i noworodków. Pomimo tych zaleceń, liczba wykonywanych cięć cesarskich jest zbyt duża. Autorki przypominają, iż podstawowym powikłaniem z tym związanym jest zwiększone ryzyko ukończenia kolejnych ciąż drogą operacyjną, a co za tym idzie wzrost liczby wykonywanych wielokrotnych cięć cesarskich.