Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO HOSPICJUM PERINATALNE BADANIA PRENATALNE WADA LETALNA

Opieka nad kobietą oraz dzieckiem z wadą letalną z uwzględnieniem hospicjów perinatalnych

8 kwietnia 2018

Dzięki specjalistycznym badaniom prenatalnym nieinwazyjnym i inwazyjnym możliwe jest wykrycie wad rozwojowych w okresie płodowym. Za wady letalne można uznać zaburzenia, które niezależnie od zastosowanego leczenia prowadzą do przedwczesnej śmierci dziecka. Zalicza się do nich m.in.: zespół Edwardsa, Patau, bezmózgowie, wodogłowie, rozszczep kręgosłupa, agenezję nerek, czy złożone wady serca.

W przypadku zdiagnozowania wady letalnej, zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, rodzice mają możliwość podjęcia decyzji dotyczącej dalszych losów dziecka: dokonania aborcji lub kontynuacji ciąży. Hospicjum perinatalne jest innowacyjnym sposobem wsparcia rodziny, w której u dziecka zdiagnozowano wadę ograniczającą przeżycie. Autorki artykułu podkreślają rolę położnej, która powinna edukować się w zakresie dobrych praktyk w opiece nad taką pacjentką oraz zdobywać praktyczne informacje na temat metod radzenia sobie ze stresem w trudnych dla nich sytuacjach.