Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
POŁOŻNICTWO KLIMAKTERIUM MENOPAUZA

Ocena wsparcia społecznego kobiet w okresie klimakterium a wybrane czynniki społeczno-demograficzne

26 lutego 2021

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) definiuje „menopauzę” jako ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety, po którym przez 12 miesięcy nie dochodzi do powtórnego wystąpienia krwawienia i brak jest patologicznych przyczyn tego stanu. Mimo znacznego postępu medycyny w niwelowaniu objawów towarzyszących okresowi menopauzy, przejście przez ten czas sprawia trudności wielu kobietom.

Cel pracy. Celem pracy była identyfikacja źródeł wsparcia kobiet w tym czasie oraz identyfikacja związków pomiędzy wybranymi czynnikami demograficznymi a wsparciem społecznym otrzymywanym w okresie menopauzy. Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 106 kobiet (miesz­kanek woj. mazowieckiego oraz lubelskiego). Wykorzystano w nim narzędzia samoopisowe: ankietę demograficzną własnej konstrukcji; Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego – BSSS (Berlin Social Support Scales). 

Badane kobiety jako źródło wsparcia najczęściej wskazywały rodzinę (41,5%), a najrzadziej położną (17,4%). Wnioski. Spośród czynników socjodemograficznych związek z poziomem otrzymywanego wsparcia wykazują miejsce zamieszkania oraz sytuacja zawodowa badanych kobiet.