Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE CHOROBY ZAWODOWE CHOROBY ZAKAŹNE PIELĘGNIARKI POŁOŻNE SZCZEPIENIA EKSPOZYCJA ZAWODOWA

Narażenia i choroby zawodowe pielęgniarek i położnych

5 listopada 2011

Pielęgniarki i położne są grupą zawodową narażoną na wiele czynników środowiska pracy, które oddziałując niekorzystnie na zdrowie, wywołują różnego rodzaju reakcje organizmu, w tym także stany chorobowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami część tych schorzeń może zostać zakwalifikowana jako choroby zawodowe.

W Polsce legislacja w tym zakresie oparta jest na trzech podstawowych aktach prawnych. Ostatnie zmiany tych przepisów weszły w życie 3 lipca 2009 r.; wprowadziły je: Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. nr 105, poz. 869) oraz znowelizowane zapisy Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w dziale X rozdział VII – wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Trzeci akt prawny – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. nr 132, poz. 1121) jest właśnie w trakcie nowelizacji.