Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024

Komentarz Ministerstwa Zdrowia zawiera informacje na temat podstawowego aktu prawnego określającego zasady wykonywania zawodu pielęgniarki, czyli ustawie z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039 z późniejszymi zmianami). Dokument określa, że rolą pielęgniarki jest świadczenie usług zdrowotnych, ale wskazane są również inne ścieżki rozwoju, które może obierać pielęgniarka.

Wśród rozwoju zawodowego wymienia się nauczanie zawodu pielęgniarki lub położnej, prowadzenie prac naukowo-badawczych, kierowanie zespołami pielęgniarek lub położnych, zatrudnienie w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych. Wymieniono również formy, w jakich może być prowadzona działalność lecznicza pielęgniarki – jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółka cywilna, jawna, partnerska. Wymieniono rozporządzenia dotyczące regulacji kształcenia podyplomowego pielęgniarek oraz wymogi, które muszą spełnić pielęgniarki, chcące zdobyć specjalizację.