Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD SALA PORODOWA NARODZINY DZIECKA

Lęk i negatywne emocje towarzyszące narodzinom dziecka

6 grudnia 2020
Lęk i negatywne emocje towarzyszące narodzinom dziecka

Narodzinom dziecka często towarzyszą negatywne emocje, które mogą niekorzystnie wpływać na przebieg ciąży, porodu i połogu oraz stan zdrowia matki i dziecka. Obecność bliskiej osoby przy porodzie zapewnia rodzącej poczucie bezpieczeństwa, zmniejsza poczucie osamotnienia i wyzwala zaangażowanie w narodziny dziecka.

Autorzy artykułu oceniają zależności pomiędzy wybraną przez kobietę formą porodu a rodzajem emocji towarzyszących narodzinom dziecka oraz określenie podstawowego źródła lęku. W tym celu przeprowadzono badanie wśród kobiet rodzących w Klinice Położnictwa, Perinatologii i Ginekologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. W wyniku tych badań ustalono, iż w chwili przyjęcia na salę porodową, podobnie jak i w pierwszych minutach po urodzeniu dziecka, rodzące rodzinnie częściej niż rodzące bez osoby towarzyszącej deklarowały poczucie bezpieczeństwa i zaangażowanie w narodziny dziecka. Źródłem pojawiającego się lęku najczęściej była obawa o zdrowie dziecka. Przy przyjęciu na salę porodową rodzące bez osoby towarzyszącej częściej niż rodzące rodzinnie odczuwały negatywne emocje, takie jak: niepewność, bezradność i przerażenie.