Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Salutogenetyczna orientacja A. Antonowsky’ego odegrała szczególną rolę w tworzeniu przeciwwagi dla biomedycznego podejścia do zdrowia, także psychicznego. Znacznie istotniejsze jest to, co pozwala ludziom być zdrowym oraz jakie czynniki wpływają na proces zdrowienia. Salutogeneza jest ważnym uzupełnieniem orientacji patogenicznej.

Mówiąc o koncepcji zdrowia psychicznego, należy pamiętać, iż osoby o wysokim stopniu poczucia koherencji są odporne na stres i generalnie zdrowsze, także psychicznie. Najistotniejszym składnikiem poczucia koherencji według Antonowsky’ego jest motywacyjny składnik poczucia sensowności. Pozwala on przeżyć ludziom w skrajnie niekorzystnych warunkach. Rozwój psychiczny człowieka można podzielić na fazy i poziomy. Fazy rozwoju są wspólne wszystkim ludziom - wyznaczają je czynniki biologiczne i społeczno-kulturowe, natomiast „poziom rozwoju” jest zjawiskiem indywidualnym, osiąganym z udziałem świadomości jednostki.