Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SUPLEMENTY DIETY LEKI INTERAKCJE LEKÓW ZIOŁA ŻYWNOŚĆ

Interakcje leków z żywnością i suplementami diety

25 listopada 2020

Narastające zjawisko polipragmazji oraz stały wzrost przyjmowania le­ków zmuszają personel medyczny do zwrócenia uwagi na problem interakcji leków nie tylko z innymi lekami, ale również z żywnością i suplementami diety. Na ne­gatywne następstwa interakcji pomiędzy lekami a żywnością narażeni są pacjen­ci z wielochorobowością, którzy leczeni są jednocześnie wieloma różnymi preparata­mi.

Ryzyko interakcji rośnie wraz z ilością zażywanych leków. Znajomość interakcji między lekami i żywnością jest niezbędna do prowadzenia skutecznej i zarazem bez­piecznej farmakoterapii również przez pie­lęgniarki i położne. Należy podkreślić, że od 1 stycznia 2016 r. uprawnienie do ordy­nacji leków posiadają pielęgniarki i położ­ne, które ukończyły studia II stopnia na kie­runku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarki i położne posiadające tytuł spe­cjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa, jeżeli ukończyły kurs w tym zakresie. 

Zarówno osoby uprawnione do ordyno­wania leków, jak i pacjenci zdają sobie spra­wę, że objawy niepożądane mogą wystąpić w przypadku zażywania kilku leków jedno­cześnie, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć swoje działanie w wyniku zachodzących po­między nimi interakcji. Natomiast stosunko­wo mało osób wie, że produkty spożywcze, żywienia, leki bez recepty (OTC) oraz pre­paraty ziołowe również mogą mieć bardzo istotne znaczenie dla wyników leczenia far­makologicznego.