Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE EDUKACJA ZDROWOTNA INTERAKCJE LEKÓW PAPIEROSY

Interakcje leków u osób palących

2 kwietnia 2009

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na raka płuc umiera od 10,5 do 40 razy więcej osób palących niż niepalących. Na raka gardła i krtani od 5,4 do 8,2 razy więcej palaczy niż niepalących. Na nowotwory układu pokarmowego ludzie palący umierają 2,8 razy częściej niż niepalący. W oparciu o badania różnych ośrodków naukowych przyjmuje się, że dym tytoniowy oprócz alkaloidów pirydynowych (nikotyny, nornikotyny, kotyniny, anabazyny i anatabiny), zawiera około 4800 innych związków chemicznych, z których około 69uznanych jest za kancerogenne. 

Należą do nich policykliczne węglowodory aromatyczne (PAHs - polycyclic aromatic hydrocarbons), zawierające od 3-7 skondensowanych pierścieni, których źródłem są cykliczne izoprenoidy i fitosterole, a także N-nitrozo- aminy, aminy aromatyczne, reaktywne rodniki CH- oraz niektóre z 19 metali ciężkich, takich jak: tal, ołów, antymon, bizmut, tellur, kadm, chrom, nikiel, rtęć, arsen i polon. Jednak na podstawie dotychczasowych badań uznaje się, że głównym składnikiem odpowiedzialnym za interakcje z lekami w sposób pośredni są policykliczne węglowodory aromatyczne (PAHs), będące potencjalnymi induktorami cytochromu P450, głównie jego izoenzymów CYP1A1, CYP1A2 i prawdopodobnie CYP2E1.