Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ CHOROBY PRZEWLEKŁE OPIEKA DŁUGOTERMINOWA

Gdy pacjent choruje przewlekle

10 sierpnia 2008

Promocja zdrowia skierowana do osób przewlekle chorych polega na realizowaniu wobec nich pozaterapeutycznych działań, które polepszają ich kondycję psychofizyczną. Przyczynia się to zarówno do wzmocnienia możliwości radzenia sobie z chorobą, jak i z życiowymi trudnościami. Istotne jest zwłaszcza stworzenie warunków do powrotu do aktywnego życia zawodowego oraz zachęcenie do podejmowania różnorodnych ról społecznych. Podtrzymywanie aktywności społecznej poprawia jakość życia chorych, a w konsekwencji – przeżywalność.