Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHIATRIA KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ ETYKA ZAWODOWA

Etyczne aspekty praktyki zawodowej pielęgniarki psychiatrycznej

19 lipca 2020
Etyczne aspekty praktyki zawodowej pielęgniarki psychiatrycznej

Kodeks etyki dla pielęgniarek, przygotowany przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek mówi, iż fundamentalna odpowiedzialność pielęgniarek dotyczy promocji zdrowia, zapobiegania chorobie, przywracania zdrowia i przynoszenia ulgi w cierpieniu, a nieodłączną cechą zawodu pielęgniarki jest respektowanie praw człowieka.

Opieka pielęgniarska nie może być ograniczona względami wynikającymi z wieku, płci, rasy, wiary, kultury, ułomności lub choroby, narodowości, poglądów politycznych czy statusu społecznego. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej z 2003 roku zobowiązuje polskie pielęgniarki do przestrzegania zasad moralnych, kształtowania swojej wrażliwości etycznej, wzbogacania wiedzy i umiejętności zawodowych. Aby sprostać wymaganiom i oczekiwaniom, jakie stawia się pielęgniarce, nieodzowna wydaje się jej dbałość o własny rozwój moralny. Osiągniętą wewnętrzną integralność uznaje się za cnotę kardynalną w opiece zdrowotnej.