Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE ADHD ZABURZENIA ROZWOJOWE ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI RUCHOWEJ

Dziecko nadpobudliwe

24 września 2008

Zespół nadpobudliwości ruchowej z deficytem uwagi jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem rozwojowym wieku dziecięcego. Termin ten jest używany w celu opisu zaburzeń charakteryzujących się obecnością trwałych wzorców zachowania, układających się w triadę objawów: problemom z utrzymaniem uwagi (1) towarzyszy nadmierna impulsywność (2) i nadruchliwość (3).

W piśmiennictwie światowym używane są dwie nazwy. Klasyfikacja Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, APA) wprowadza pojęcie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD). W Polsce obowiązuje opracowana przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD rewizja 10), która nazywa to zaburzenie zespołem hiperkinetycznym. Określeń tych używa się zamiennie.