Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ ŚMIERĆ PRAWA PACJENTA UMIERANIE ETYKA ZAWODOWA OPIEKA PALIATYWNA

Dylematy etyczne w opiece paliatywnej

11 lutego 2021
Dylematy etyczne w opiece paliatywnej

Opieka paliatywna jest działalnością obfitującą w dylematy etyczne. Większość z nich podobna jest do tych, które mogą być podnoszone w innych dziedzinach opieki zdrowotnej. Jednak pewne problemy dotyczące sytuacji związanych z końcem życia są bardziej zaznaczane.

Zgodnie z czterema zasadami etycznymi, sformułowanymi przez T.L. Beauchampa i J. F. Childressa w 1994 roku (poszanowanie autonomii, czynienie dobra, nieczynienie zła oraz sprawiedliwość), lekarze i inne osoby opiekujące się powinni wykazywać poszanowanie autonomii chorego przez uzgodnienie z nim i jego opiekunami priorytetów oraz celów postępowania, nie zatajać informacji, z którymi chory chce się zapoznać, a także respektować wolę chorego, który nie chce podtrzymywać leczenia. Co najważniejsze, chory otoczony opieką paliatywną ma prawo do: maksymalnie osiągalnej ludzkiej godności, optymalnego dostępnego zniesienia bólu oraz zmniejszenia cierpienia.