Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI DOKUMENTACJA MEDYCZNA DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA PIELĘGNOWANIE PACJENTA

Dokumentacja elektroniczna procesu pielęgnowania pacjenta – doświadczenia własne

25 czerwca 2019

Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych regulowane jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. 2015, poz. 2069). Rodzaje dokumentacji medycznej prowadzonej w formie elektronicznej reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8.05.2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. 2018, poz. 941).

W artykule omówiono zakresy tych dokumentów oraz ich wpływ na pracę pielęgniarek. Autorka opisuje własne doświadczenia związane z dokumentacją procesu pielęgnowania pacjenta. Podkreśla, że jest to proces długotrwały, który ciągle należy aktualizować i monitorować, ale w efekcie daje wiele korzyści dla pacjenta. Dodaje, że od strony administracyjnej największą korzyścią jest fakt wyraźnego podziału na dokumentację lekarska i pielęgniarską.