Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO BŁĘDY MEDYCZNE WYKONYWANIE ZLECEŃ LEKARSKICH PRACA PIELĘGNIARKI

Błąd medyczny w pielęgniarstwie. Niczego nie ukrywać!

17 lutego 2012

Przyjmuje się, że błąd medyczny występuje wtedy, kiedy lekarz, pielęgniarka lub inny pracownik medyczny podczas wykonywania czynności zawodowych nie dołożył staranności lub przekroczył swoje kompetencje, czego konsekwencją jest utrata przez chorego zdrowia lub życia.

Ostatnio obserwuje się zjawisko zastępowania pojęcia błędu medycznego pojęciem zdarzenia niepożądanego, które znaczeniowo jest szersze, ponieważ udział czynników zewnętrznych, takich jak organizacja pracy czy wyposażenie stanowisk, jest w tym przypadku istotny. Zarówno błąd medyczny, jak i zdarzenie niepożądane nie są pojęciami kodeksowymi – przepisy prawa ich nie definiują.