Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PERSONEL MEDYCZNY OCHRONA ZDROWIA BHP CHOROBY ZAWODOWE SŁUŻBA ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE

Bezpieczeństwo i higiena pracy w ochronie zdrowia

15 lutego 2021

Na system zarządzania bezpieczeństwem pracy mają wpływ m.in. misja i wizja przedsiębiorstwa, przepisy prawa, normy i zasoby oraz wiedza i umiejętności osób projektujących i wdrażających system. W ochronie zdrowia bezpieczeństwo i higiena pracy to temat szczególnie ważny dla personelu medycznego. Ze względu na szereg zjawisk niebezpiecznych pracownicy służby zdrowia powinni być świadomi ryzyka zawodowego.

Przedmiotem oceny ryzyka zawodowego powinny być choroby zawodowe, wypadki, stan zdrowia pracowników, czynniki szkodliwe i niebezpieczne, kwalifikacje pracowników oraz stan BHP. A jakie dokumenty są ważne w przypadku stanu środowiska pracy w ochronie zdrowia? Z pewnością należą do nich rejestr prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych, rejestr prac i pracowników narażonych na czynniki rakotwórcze lub mutagenne, raport zakłuć, rejestr wypadków i chorób zawodowych, ocena maszyn i urządzeń, instrukcje i analizy BHP, czy też programy zapobiegnia wypadkom i urazom.