Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE NEUROLOGIA PEDIATRIA PADACZKA

Badania pielęgniarskie. Matki dzieci z padaczką

10 lipca 2008

Poznanie problemów matek dzieci chorych na padaczkę, zrozumienie ich trudnej sytuacji, może pomóc w akceptacji tej choroby zarówno przez najbliższych, jak i całe społeczeństwo. Padaczka nie jest odrębną jednostką chorobową, ale zespołem objawów zaburzających czynność ośrodkowego układu nerwowego (OUN) w związku z powstaniem w nim zmian strukturalnych i metabolicznych oraz szeregu innych czynników nie w pełni jeszcze poznanych.

Padaczkę cechuje skłonność do nawracających, nieprowokowanych napadów. O chorobie można mówić wtedy, gdy u chorego wystąpiły dwa lub więcej samoistne napady padaczkowe w odstępie dłuższym niż 24 h. Napadem padaczkowym określamy nagłe, przejściowe zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, wynikające z nadmiernej czynności pewnej populacji komórek nerwowych. Tę nadmierną czynność neuronów można zarejestrować i zobaczyć w zapisie elektroencefalograficznym (EEG). Skutki psychologiczne przewlekłych chorób u dzieci w znacznej mierze zależą od tego, w jakim okresie życia one wystąpiły.