Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
POŁOŻNICTWO USG USG W CIĄŻY CIĄŻA USG GINEKOLOGICZNE BADANIE DOPPLEROWSKIE

Badania dopplerowskie

23 listopada 2020

W obecnym odcinku na początek przed­stawimy prawidłowe wyniki badań dopplerowskich wykonywanych w ciąży. Badanie dopplerowskie wykorzystywane jest do oceny przepływu w tętnicy pępowinowej (ang. umbi­lical artery – UA) oraz w tętnicy środkowej mózgu u płodu (ang. middle cerebral artery – MCA). Nieprawidłowe parametry badania dopplerowskiego w III trymestrze często wiążą się z powikłaniami okołoporodowymi. Zastosowanie kolorowej techniki dopplerowskiej w badaniu USG płodu stanowi obecnie istotny element diagnostyczny dobrostanu płodu.

BADANIE TĘTNICY ŚRODKOWEJ MÓZGU (MCA) 

Liczne publikacje stanowią o istocie bada­nia przepływu krwi w krążeniu mózgowym w diagnostyce niedotlenienia płodu, a tym samym możliwości szybkiej reakcji i decyzji co do rozwiązania ciąży. Krążenie mózgowe możemy oceniać na podstawie przepływu we krwi w kole Willisa. Tętnica środkowa mózgu jest naczyniem najlepiej dostępnym do uwidocznienia krążenia mózgowego i oceny dopplerowskiej przepływu. Badanie to obecnie jest złotym standardem obok badania KTG i testu Manninga. 

Istnieją jednak szczególne zastosowania, takie jak: diagnostyka wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu, choroba hemolityczna płodu, nadciśnienie wywo­łane ciążą lub stan przedrzucawkowy. Jak już wspomniano, ocena dopplerowska przepływu w MCA znalazła zastosowa­nie w diagnostyce niedotlenienia płodu,  kiedy dochodzi do restrykcji krwi do mó­zgu, serca i nadnerczy oraz znacznego zmniejszenia przepływu krwi przez nerki, wątrobę, płuca, śledzionę oraz jelita. W tym przypadku obserwujemy autoregulację krążenia mózgowego, czyli rozszerzenie naczyń. W sytuacji niedotlenienia płodu możemy zaobserwować wzrost prędkości końcoworozkurczowej oraz obniżenie oporu w tętnicy środkowej mózgu. 

W celu prawidłowego uwidocznienia tętnicy środkowej mózgu należy uzyskać strajkowy przekrój mózgowia z uwidocznieniem wzgórz i jamy przegrody przeźroczystej. Po uwidocz­nieniu koła Willisa należy ustawić bramkę dopplerowską około 1–2 mm od odejścia tętnicy środkowej mózgu od koła tętniczego Willisa. Analiza dopplerowska przepływu krwi obejmuje wskaźnik pulsacji (PI), opór (RI), indeks kurczowo-rozkurczowy (S/D).