szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Projekt Health pro eldery. Promocja zdrowia osób starszych

Projekt Health pro erderly jest realizowany w latach 2003-2008 przez Austriacki Czerwony Krzyż z pomocą środków UE.

 

Opiera się na założeniach naukowych (evidence based) i ma europejskie rekomendacje dla na szczebla narodowego i lokalnego.

 

To pierwszy program Komisji Europejskiej zajmujący się zdrowiem publicznym. Uczestniczy w nim Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

 

Program zakłada trzy cele ogólne: informację zdrowotną, szybkie reagowanie na zagrożenia zdrowotne oraz promocję zdrowia.

 

Starzenie się społeczeństw jest jednym z najważniejszych problemów nie tylko demograficznych, ale i społeczno-zdrowotnych współczesnego świata.

 

Stąd konieczność uzyskania obiektywnej wiedzy o kondycji zdrowotnej osób starszych, uwzględniającej uwarunkowania społeczne, nierówności i obciążenia.

 

Jest potrzeba stworzenia warunków wpływających na opóźnienie procesu starzenia się.

 

Ważnym zadaniem jest promocja zdrowia jako uświadomienie ludziom konieczności wzięcia odpowiedzialności za własną starość.

 

Dlatego ujęte w projekcie działania z zakresu promocji zdrowia są skierowane do starszych Europejczyków.  

 

Cel i uczestnicy projektu

Projekt stawia sobie za cel opracowanie metod promocji zdrowia osób starszych oraz przygotowanie stosownych przepisów wykonawczych, programów praktycznych i przewodników.

 

Szczegółowe prace muszą objąć zestawienie piśmiennictwa na temat uwarunkowań zdrowotnych i promocji zdrowia starszych osób w poszczególnych krajach członkowskich, opracowanie jednolitej terminologii, utworzenie katalogu kryteriów ewaluacji programów i ewaluacji wybranych programów, rozwój naukowej bazy danych o programach promocji zdrowia starszych osób.

 

Konieczne jest również upowszechnianie przyjętej strategii i wspieranie transferu naukowej wiedzy między uczestnikami.

 

Projekt Health pro elderly jest koordynowany przez Austriacki Czerwony Krzyż (www.redcross.at).

 

Jego uczestnikom, 19 międzynarodowym partnerom i organizacjom z 11 krajów europejskich, przypisano różnorodne zadania.

 

Zadaniem PTP będzie zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt, podczas której przewidziano również wymianę informacji i doświadczeń w zakresie przygotowywania materiałów na potrzeby badań naukowych.

 

Partnerami naukowymi projektu są instytucje naukowe i badawcze (głównie uniwersyteckie) z Austrii, Czech, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Słowenii, W. Brytanii i Włoch.

 

Łącznikiem projektu jest Europejska Federacja Towarzystw Pielęgniarek.

 

Ze strony polskiej w projekcie udział bierze zespół roboczy wyłoniony z PTP, który wspiera zespół ekspertów reprezentujących kilka krajowych ośrodków akademickich oraz Polskie Towarzystwo Gerontologiczne.  

 

Spotkania w Wiedniu i Pradze

Pierwsze spotkanie partnerów projektu Health pro elderly odbyło się w Wiedniu 27-28 kwietnia 2006 r. z udziałem 24 osób z 12 krajów UE.

 

Uczestnicy reprezentowali różne organizacje (Czerwony Krzyż, uniwersytety, urzędy) i dziedziny (pielęgniarstwo, socjologia, psychologia, medycyna), co jest okolicznością pożądaną i umożliwia interdyscyplinarne podejście do promocji zdrowia starszych osób.

 

Monika Wild, koordynatorka projektu z ramienia Austriackiego Czerwonego Krzyża, w krótkim wprowadzeniu zwróciła uwagę zebranych, jak wielką pracą jest ujednolicenie nazewnictwa i metod badawczych, wybór literatury stosownie do zagadnienia, wypracowanie modelu promocji zdrowia osób starszych, ewaluacja.

 

Wszystkie wyszczególnione w projekcie zagadnienia zostały ujęte w siedem pakietów roboczych (work packages, WP), które jako zadania zostały poszczególnym grupom przydzielone do realizacji.

 

Pakiet 7 – organizacja międzynarodowej konferencji w 2008 r. – został przydzielony jednej z dwóch polskich grup (z ZG PTP; drugą tworzyli przedstawiciele Katedry Epidemiologii UJ).

 

Szczególne znaczenie ma WP 4: ujednolicenie metod badawczych, dobór literatury i wypracowywanie narzędzi do realizacji projektu.

 

Niezbędne do projektu wystandaryzowane narzędzia badawcze zaprezentowano w Pradze na drugim spotkaniu uczestników projektu (21-22 września 2006 r.).

 

Zostały poczynione następujące ustalenia: projektem zostaną objęte osoby powyżej 60. roku życia z uwzględnieniem takich kategorii, jak grupa etniczna, mniejszość narodowa, styl życia, uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, podgrupa wiekowa.

 

Wskazano również metody pomiaru i promowania zdrowia.

 

Powołano grupy robocze, które zajmują się terminologią promocji zdrowia osób starszych oraz metodami prewencji chorób, organizowania wsparcia i opieki środowiskowej.

 

Polskę reprezentowały tam: prof. Beata Tobiasz-Adamczyk z UJ, Dorota Kilańska, przewodnicząca ZG PTP i Urszula Kwapisz z OW PTP w Poznaniu.

 

Grupie polskiej, która pracowała z przedstawicielami Słowenii, Belgii i Hiszpanii, przypadły do opracowania następujące zagadnienia: potrzeby wg koncepcji Masłowa, społeczne determinanty zdrowia, dostrzeganie starszej populacji, kooperacja międzysektorowa i polityczna, modele zdrowia w środowisku starszych osób, ocena sytuacji osób starszych w doniesieniach piśmiennictwa Europy Wschodniej.

 

Dyskusje dostarczyły wiele informacji na temat promowania zdrowia starszych osób w krajach UE, a także pokazały wielki zakres zadań do realizacji.

 

Zadania te grupują się wokół takich haseł (terminów): promocja zdrowia, zdrowie, prewencja, edukacja zdrowotna, wiedza potwierdzona naukowo (evidence based), wykluczenie społeczne, partycypacja społeczna, jakość życia (QoL), dobrostan, zdrowa starość, starzenie się (biologiczne, psychospołeczne), potrzeby, środowisko, sytuacja międzypokoleniowa.

 

Dużo pracy wymaga uporządkowanie publikacji i stworzenie katalogu artykułów; konieczny jest odpowiedni formularz, zestaw definicji i słownik, ponieważ kwerenda dotyczy literatury w różnych językach.

 

Należy przyjąć jednolite i jednoznaczne definicje, doprecyzować słownik pojęć głównych i podtematów (subthemes).

 

Rozważa się wykorzystanie programów informatycznych do opracowania danych.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie podjęło się skatalogowania publikacji nt. promocji zdrowia osób starszych, publikowanych w czasopismach pielęgniarskich przez pielęgniarki.

 

Wydaje się, że wiele publikacji zawartych w czasopismach pielęgniarskich może być obecnie niedostępnych.

 

Baza artykułów z tego zakresu będzie pierwszym takim opracowaniem w Europie. Więcej informacji na stronie www.healthproelderly.com  

Autor: Dorota Kilańska, Urszula Kwapisz
Data dodania: 2007-01-15 00:00:00
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.