szukaj
Materiały filmowe Zobacz więcej
DSC_2085

DSC_2085

Data: 10.01.2011

W najnowszym numerze
W najnowszym numerze
REKLAMA
szukaj

Ustawiczny rozwój zawodowy

Kształcenie ustawiczne w naszym kraju regulują trzy akty prawne: ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
 

Celem kształcenia ustawicznego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie aktywności i kreatywności człowieka. Sprzyja to wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne z obecną polityką Unii Europejskiej, ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie, dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia.


Zgodnie z ustawą z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zarówno pielęgniarka, jak i położna mają obowiązek stałego aktualizowania swojej wiedzy i umiejętności zawodowych. Obu grupom zawodowym przysługuje ponadto prawo do doskonalenia zawodowego w różnych rodzajach kształcenia podyplomowego. Kształcenie to może być realizowane przez: szkolenie specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjne, kursy specjalistyczne oraz kursy dokształcające.

 

Formy i organizatorzy kształcenia ustawicznego
Przepisy ww. ustawy przewidują następujące formy kształcenia ustawicznego pielęgniarek i położnych:
-Szkolenie specjalizacyjne (specjalizacja): pielęgniarka uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje w określonej dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytuł specjalisty w tej dziedzinie,
-Kursy kwalifikacyjne: pielęgniarka uzyskuje specjalistyczne kwalifikacje do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, wchodzących w zakres danej dziedziny pielęgniarstwa lub dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia,
-Kursy specjalistyczne: pielęgniarka uzyskuje kwalifikacje do wykonywania określonych czynności zawodowych przy udzielaniu świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych lub rehabilitacyjnych,
-Kursy dokształcające: pielęgniarka pogłębia i aktualizuje wiedzę i umiejętności zawodowe.
 

Wszystkie wymienione rodzaje kształcenia podyplomowego mogą być przeprowadzane w trybie dziennym, wieczorowym, zaocznym lub mieszanym.


Organizatorami kształcenia ustawicznego mogą być dwie grupy podmiotów. Określa je przepis art. 10d ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. W pierwszej grupie znajdują się te jednostki organizacyjne, które są uprawnione na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia kształcenia podyplomowego. Grupa ta obejmuje w szczególności: medyczne szkoły wyższe, szkoły prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, medyczne jednostki badawczo-rozwojowe. Kształcenie podyplomowe mogą prowadzić również inne jednostki, jeśli tylko ustawy szczególne przyznają im do tego uprawnienie.
 

Druga grupa uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego obejmuje inne podmioty, które uzyskają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe. Rejestr prowadzi okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca prowadzenia kształcenia lub – w niektórych przypadkach – Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

 

Realizacja obowiązku kształcenia ustawicznego
Wyrażony w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej obowiązek stałego aktualizowania wiedzy i umiejętności zawodowych oraz prawo do doskonalenia zawodowego w ramach kształcenia podyplomowego nie są obecnie egzekwowane. Nie ma bowiem przepisów określających sposób dopełnienia tego obowiązku. Polega on na uczestniczeniu w ustalonych rodzajach kształcenia podyplomowego, ale także na samokształceniu, uczestnictwie w różnych formach doskonalenia zawodowego czy zdobywaniu stopni naukowych. Taka aktywność nie jest jednak gratyfikowana żadnymi punktami edukacyjnymi, tak jak np. w przypadku lekarzy. Obecny stan prawny nie przewiduje rozwiązań umożliwiających dokumentowanie kształcenia ustawicznego. Konieczne jest wypracowanie w tym zakresie regulacji prawnych określających sposób dopełnienia obowiązku kształcenia ustawicznego.

Podstawa prawna:
1.Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004, nr 256, poz. 2572)
2.Ustawa z 5 lipca 1995 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2001 r., nr 57, poz. 602 z późn. zm.),
3.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 października 2003 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.U. 2003, nr 197, poz. 1923).
4.Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004, nr 99, poz. 1001).
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2006, nr 31, poz. 216).

 

Anna Stychlerz „Vox iuris” Doradztwo Prawne, Szczecin

źródło: redakcja
Data dodania: 2008-09-12 12:34:36
Data modyfikacji: 2008-09-12 12:35:29
Oceń
  • Currently 1.5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wyślij znajomemu
Wyślij znajomemu
Wpisz adres e-mail osoby, do której chcesz wysłać informacje.

Informacja

Zaloguj się aby dodać komentarz.REKLAMA
 
 
ISSN 2083-7852
Projekt i realizacja
UNIA EUROPEJSKA

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.